Universitetsfondet for Rogaland AS ble etablert som aksjeselskap i år 2000. Selskapet har som formål å sikre utvikling av et best mulig tilbud av undervisning og forskning på universitetsnivå innen fagområder som dekker regionens behov, og som yter vesentlige bidrag til landets samlede kunnskapsbehov.

Selskapet skal arbeide for at nødvendige bygg for slike formål blir reist. Videre skal selskapet medvirke til et nært samarbeid og samspill med offentlig og privat virksomhet og lokalt næringsliv, samt bidra til et bredt internasjonalt samarbeid.

Universitetsfondet skal være et rådgivende organ for tomteoppkjøp og arealdisponeringer i Universitetsområdet på Ullandhaug. I forbindelse med arbeidet for å realisere selskapets formål, kan også Universitetsfondet eie og forvalte eiendommer som benyttes til høyere undervisnings – og forskningsformål.

Selskapet har ikke erverv som formål og aksjeutbytte kan ikke utdeles.


Hva gjør Universitetsfondet?

Universitetsfondet har viktige funksjoner både som pådriver og finansiell partner til utvikling av nye undervisningstilbud og større forskningsprosjekt innen viktige forskningsfelt. Selskapet vil gå inn som bidragsyter med økonomisk støtte til konkrete tiltak som faller inn under selskapets formål og som er i tråd med styrets strategi og prioriteringer.

I gjeldende strategi understrekes i særlig grad betydningen av å arbeide for utviklingen av et helsefakultet ved UiS, bidra til å videreutvikle Universitetsområdet som et attraktivt campusområde og å synliggjøre den betydning som Universitetet i Stavanger bør ha – ikke bare i et regionalt, men også i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg inneholder strategien føringer på at selskapet skal prioritere tiltak som bygger opp under Universitetets satsinger innen IKT, fornybar energi og teknologiutvikling.


Hvem kan få støtte fra Universitetsfondet?

Universitetsfondet utvikler prosjekter og satsinger i nært samarbeid med Universitetets ledelse og de aktuelle fagmiljøene. Det kan også være aktuelt å støtte opp under initiativer tatt av høgskoler og forskningsinstitutt i Rogaland dersom dette er innenfor prioriterte satsinger og har klare samarbeidslinjene til Universitetet i Stavanger. U-fondet vil bare unntaksvis fullfinansiere utviklingsprosjekter alene. Som oftest kreves det at andre aktører bidrar med tilsvarende beløp eller egeninnsats når større prosjekter igangsettes.

Det oppfordres til å ta kontakt før eventuelle søknader sendes til Universitetsfondet.


Hvem sitter i styret?

 • Christine Sagen Helgø – styreleder
 • Siv-Len Strandskog – nestleder
 • Elin Schanche – styremedlem
 • Martha Ulvung – styremedlem
 • Ingeborg Sanner – styremedlem
 • Arne Christian Mohn – styremedlem
 • Ole Ueland – styremedlem
 • Eimund Nygård – styremedlem
 • Bente Nyland – styremedlem
 • Stein Racin Grødem – styremedlem

Hvem eier Universitetsfondet?

Universitetsfondet i Rogaland AS er et offentlig eid selskap med følgende eiere:

 • Rogaland Fylkeskommune: 37 %
 • Stavanger kommune: 36 %
 • Sandnes kommune: 13 %
 • Haugesund kommune: 8 %
 • Sola kommune: 5 %