Stor interesse for grønn forskning i Stavanger

Langt flere enn forventet møtte opp på oppstartsmøtet for forskningsnettverket ”Miljøvennlig energi” ved Universitetet i Stavanger i slutten av mars.

- Jeg er imponert over interessen, dette er en spennende og tverrfaglig gjeng, sier leder for nettverket Siri Kalvig. Rundt henne myldrer nær 60 forskere både fra Universitetet i Stavanger og forskningsinstitusjonen IRIS.

Finansiering på plass fra Universitetsfondet
- Det kan dukke opp spennende muligheter når vi jobber tverrfaglig. Dessuten får vi til å spisse forskningen. Arbeidet vårt er forankret til topps ved Universitetet i Stavanger, sier Kalvig. Finansieringen kommer fra Universitetsfondet som har bevilget 3 millioner kroner til nettverket. UiS matcher beløpet. - Disse 6 millionene sikrer oss drift i tre år fremover. Forskernes egeninnsats kommer på toppen. Kalvig lover at ting skal skje.

Siri kalvig, daglig leder i forskningsNettverket miljøvennlig energi og bjarte dybvik, daglig leder i universitetsfondet.

Siri kalvig, daglig leder i forskningsNettverket miljøvennlig energi og bjarte dybvik, daglig leder i universitetsfondet.

Fremtidsfundament
- Arbeidet i dette nettverket vil styrke regionen strategisk, både internt på UiS og utover i regionen. UiS har et godt energifaglig miljø som vi mener er sentralt for fremtiden. Vi tror dette vil bygge en pilar som gir oss et fremtidsfundament. Derfor støtter vi dette nettverket, sier Bjarte Dybvik, daglig leder i Universitetsfondet.

Skaper møteplasser
Kalvig er nå i startfasen med et fremtidsrettet grønt forskningsnettverk der mulighetene er mange. - Vårt mål er å skape felles møteplasser der vi blir bedre på å jobbe på tvers internt på campus. Mulighetene må opp og frem så vi ser hva som ligger her, påpeker hun.

Vil ha resultater
Hun ønsker å bli helt konkret og tydelig om hva nettverket skal bidra med. Dette gjelder både i organisering, kommunikasjon og resultater. - Regionen vår er i omstilling. Mulighetene er der innen miljøvennlig energi. Mye forskning er allerede gjort. Dette skal styrkes og synliggjøres.

Fem fagfelt
Forskningsnettverket ”Miljøvennlig energi” er organisert under fem tematiske områder:
•    Energieffektivisering
•    Fornybare teknologier
•    Omstilling i regionen
•    Karbonfangst, bruk og lagring (CCUS)
•    Smarte Byer

Engasjerte forskere
- Vi skal finne formen sammen. Vi skal engasjere forskere her lokalt og internasjonalt til å blant annet koble sin kunnskap med andre. Nettverket skal finne arbeidsformer der nettopp det å fasilitere vekstvilkårene står sentralt. Det er både viktig og vanskelig å jobbe sammen, så det brytes ny grunn her, påpeker hun.

Kommunisere
- Akkurat nå jobber vi med å lage nettsider og presentasjonsmateriell slik at nettverket kan hente det de trenger. For å fronte kompetansen og satsningen på UiS har jeg holdt mange foredrag om Forskningsnettverket og det grønne skiftet i forskjellige arenaer og fora. Har drevet mye utadrettet virksomhet nå, men det er vel så viktig å jobbe med intern kommunikasjon her på campus. Altså å få skapt en fruktbar møteplass for forskere på UiS og IRIS innen miljøvennlig energi. Det er viktig for forskningsnettverket å bidra til å kapre tverrfaglige forskningsprosjekter, særlig fra EU og Horisont2020. Samtidig kan vi hente inn ressurspersoner utenfra til seminarer eller andre samlinger der forskningsnettverket ser behovet. 

Næringsutvikling
Forskningsnettverket ”Miljøvennlig energi” får en unik og samlet oversikt over mulighetene. Dette blir viktig på mange arenaer. Ikke minst kan det være nyttig for næringslivet og innovasjonsmiljøer slik som Validé sier Kalvig. Hun representerer forskningsnettverket i flere fora blant annet i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. 


Toppforskningsprogram UiS – unge talentfulle forskere

Universitetsfondet bevilget 25 millioner kroner til et 5-årig program kalt ToppForsk-UiS i 2014. Totalbudsjettet er på 50-60 millioner kroner. Toppforskningsprogrammet skal gi midler til yngre fremragende forskere ved UiS innen forskningsfelt som er strategisk viktig for universitetet. Det var forskerne Rune Dahl Fitjar og Krisztian Balog som fikk midler i den første tildelingen i 2015.

Professor Rune Dahl Fitjar er tilknyttet Senter for innovasjonsforskning (CIR). Han kan vise til stor forskningsproduksjon og fikk forskningsprisen ved UiS i 2013. Fitjar har søkt midler til et større forskningsprosjekt som handler om hvordan universitetet, myndigheter og næringsliv kan fremme regional utvikling og innovasjon i en global økonomi. En del av dette prosjektet dreier seg om samspillet mellom forskning, politikkutforming og regional innovasjon. Et sentralt spørsmål er hvordan regionale kulturelle og politiske prosesser danner rammebetingelser for regional utvikling og innovasjon – politisk, økonomisk og kulturelt.

Førsteamanuensis Krisztian Balog søkte Forskningsrådet om finansiering for å utvikle et bredt anlagt web-verktøy. Søknaden fikk toppkarakter uten å være blant de heldige som fikk tildelt midler. I toppforskningsprogrammet ved UiS nådde han derimot helt til topps. Balog er i forskningsfronten og bidrar til en spennende videreutvikling av IKT-baserte tjenester.


Utviklingsprosjekter i samarbeid med Høgskolen Stord/Haugesund

Universitetsfondet har over flere år bidratt med midler for å bygge opp sikkerhetsmiljøet ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og i 2014 fikk HSH 1 million kroner i støtte. Oppbyggingen av sikkerhetsmiljøet med vekt på brannsikkerhet ved HSH er gjort i samarbeid med UiS og fondets midler har vært et viktig bidrag for å stimulere til økt samarbeid mellom HSH og UiS innen dette fagfeltet.

Sammen med HSH har det blitt drøftet muligheter for at Universitetsfondet kan ha en rolle i et videre utviklingsarbeid ved HSH i samspill med lokale virksomsomheter på Haugalandet.


Campus-utvikling Ullandhaug

Universitetsfondet har over flere år engasjert seg i å utvikle universitetsområdet til et attraktivt campusområde. Universitetsfondet har blant annet utarbeidet ‘Visjon 2040’, bidratt til utarbeidelsen av ‘Melding om universitetsbyen Stavanger’ og aktivt bidratt i arbeidet med ‘Områdeplan for Universitetsområdet’.

Universitetsfondet har bevilget midler til deltakelsen i et mulighetsstudie som skal analysere og illustrere fremtidige utviklingsmuligheter på Ullandhaug. Mulighetsstudien vil bli ferdigstilt ved årsskiftet 2015/16.
 
Et betydelig innslag av studentboliger er viktig for å utvikle et levende og attraktivt campusområde. Universitetsfondet har derfor bevilget 10 millioner kroner til aksjonen ‘Rom for studenter’ med siktemål om å få reist flere studentboliger på Campus Ullandhaug. Universitetsfondet har også vært en aktiv pådriver i prosessene for å få etablert Arkivenes Hus på Ullandhaug. Bygget er nå i ferd med å bli reist i regi av Ipark Eiendom.
 
Universitetsfondet har bidratt med å utrede potensielle synergier ved en samlokalisering mellom UiS og SUS i det tilfelle at et nytt Universitetssykehus i Stavanger (SIS) lokaliseres til Ullandhaug.

Les mer informasjon om utredningen i en rapport fra Oxford Research.


Forskningsbasert næringsutvikling – prosjekt PLOGEN

Universitetet i Stavanger vektlegger i sin strategi en sterkere satsing for å stimulere til økt innovasjon. Prekubator TTO er universitetets viktigste instrument for å kommersialisere forskningsbaserte idéer. Universitetsfondet har vedtatt å gå aktivt inn i et samarbeid med Prekubator TTO gjennom prosjektet PLOGEN. Formålet er å forsterke mulighetene til økt forskningsbasert nyskaping med basis i idéer fra UiS. I dette prosjektet legger Prekubator TTO ned en økt aktivt for å være mer tilstede ute i de ulike forskningsmiljøer for å fange opp og stimulere til at nye kommersielle muligheter fra forskningsmiljøene blir realisert.

Resultatene viser en klar effekt av stimuleringstiltakene allerede i løpet av første prosjektår. PLOGEN har så langt mottatt 67 idéer for forskningsbasert næringsutvikling, som tilsammen involverer 95 forskere og studenter. Idéene er fordelt på følgende områder:

·       25 % olje og gass
·       21 % bioteknologi
·       16 % helse
·       15 % IKT
·       10 % mat, landbruk og fiske
·       5 % fornybar energi
·       8 % andre


Senter for IKT Innovasjon

Universitetsfondet vedtok i 2013 å bidra med midler til oppbyggingen av Senter for IKT Innovasjon (CIPSI) ved UiS. CIPSI er en viktig satsing ved UiS for å bygge opp kompetanse innen IT-sektoren. Senteret har faglig kompetanse særlig knyttet til dataanalyse og behandling av store datamengder, og har hovedfokus på velferdsteknologi, smarte byer og løsninger, integrerte operasjoner og kompetanseutvikling.

CIPSI ble etablert 21. februar 2013 og hadde allerede ved oppstart en prosjektportefølje på rundt 30 millioner kroner og et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk. Midlene fra Universitetsfondet skal benyttes til datateknisk oppgradering av senteret.


Samarbeid UiS / MD Anderson / SUS

Universitetsfondet har lagt vekt på å bidra aktivt for å fremme et fremtidig helsefakultet ved UiS. Derfor bidro U-fondet med 1,5 millioner kroner for å ansatte en postdoc til CORE-senteret ved UiS i et 3-årig prosjekt. Prosjektet er basert på et forskningssamarbeid med MD Anderson som er ett av verdens ledende kreftsykehus. Stavanger Universitetssykehus (SUS) gir et økonomisk bidrag på samme størrelse som Universitetsfondet og det forutsettes nært samarbeid mellom UiS, SUS og MD Anderson i prosjektet. Som en del av avtalen brukes midler fra Folke Hermansens fond til å ansette enda en postdoc. 


Akuttmedisinsk forskningsprogram

I 2011 vedtok Universitetsfondet å bevilge 5 millioner kroner til forskningsprogrammet «Akuttmedisin Stavanger». Med et tilsvarende bidrag fra SUS, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lærdalsfondet ga dette en samlet ramme på 20 millioner kroner Universitetsfondet leder styringsgruppen for det akuttmedisinske forsningsprogrammet, hvor også bidragsyterne og UiS er representert.


Senter for medisinsk vitenskap

Universitetsfondet har i 2009 bevilget et engangstilskudd på 10 millioner kroner til utvikling av et doktorgradsprogram i medisinske vitenskaper. Dette inkluderer medisin, sykepleie, kiropraktikk, mv. Programmet gjennomføres i et samspill mellom UiS og SUS.

Nettverket skal styrke helseforskningen, utvikle ph.d.-spesialiseringen innen helse og medisin og utvikle utdanningstilbudene innen medisinske vitenskaper.


Utviklingsprosjekter i samarbeid NMBU, avdeling Sandnes

Universitetsfondet har bidratt med midler for å styrke forskningsinnsatsen og bygge opp undervisningskompetansen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), avdeling Sandnes (tidligere Norges Veterinær Høgskole). Universitetsfondet har i den sammenheng bevilget 4,5 millioner kroner til å fylle to vitenskapelige stillinger ved institusjonen over en 5-års periode.
 
Satsingen er en viktig stimulans for videreutvikling av kompetansemiljøet på Høyland – et nasjonalt senter innen veterinærfag på småfe som også bidrar til viktig forskning og kompetanseutvikling i regionen. I ønsket om å videreutvikle avdelingen har NMBU Høyland etablert gode samarbeidsrelasjoner med UiS, SUS og IRIS som en del av denne satsingen.